Anne Margreet W. As-Vijvers, Anne S. Korteweg, 9789462582491 (Nederlands)de tentoonstelling Magische miniaturen in Museum Catharijneconvent (te zien t/m 3 juni 2018).
(foto: Billie-Jo Krul)

English below

Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit

Dit boek biedt een overzicht van de negentig mooiste en meest interessante middeleeuwse handschriften die in de Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, zijn vervaardigd en die in de loop der eeuwen in Nederlandse collecties terecht zijn gekomen. Dit onbekende culturele erfgoed wordt hier getoond in een breed panorama dat reikt van de tiende tot het midden van de zestiende eeuw. De geschilderde voorstellingen in deze handgeschreven boeken hebben niet alleen een hoog artistiek gehalte, maar bieden ook een rijkgeschakeerd beeld van het middeleeuwse leven. De nadruk wordt gelegd op de functie die het boek in de middeleeuwse maatschappij vervulde: als uiting van praal voor de aristocratie, als rijkversierd tekstboek voor de middeleeuwse eredienst, en als gekoesterd voorwerp dat welgestelde burgers aanwendden bij hun privédevotie. Ook wordt aandacht besteed aan de prachtig geïllustreerde geschiedkundige en literaire werken op groot formaat die ontstonden tijdens het mecenaat van de Bourgondische hertogen. Aan de orde komen voorts onderwerpen als het Gulden Vlies, contacten tussen Noord- en Zuid-Nederland, pelgrimsinsignes en de overgang van handschrift naar druk.

Het boek bevat vierentwintig hoofdstukken, elk bestaande uit een kunst- en cultuurhistorische inleiding, gevolgd door besprekingen van de afzonderlijke manuscripten. Deze hoofdstukken zijn geschreven door vijftien internationale specialisten op het terrein van het middeleeuwse handgeschreven boek en de Zuid-Nederlandse boekverluchting. Daarnaast bevat het boek een inleiding over de wijze waarop de handschriften in Nederland terecht zijn gekomen, een technische analyse van een aantal manuscripten en een kaart met uitleg over het ontstaan van de Zuidelijke Nederlanden. Achterin het boek zijn beknopte beschrijvingen van de manuscripten opgenomen. Het geheel is overvloedig geïllustreerd met circa 250 schitterende afbeeldingen in kleur.

NB voor vakgenoten: de Engelse editie bevat gedetailleerde beschrijvingen van de manuscripten (in de Nederlandse editie zijn beknopte beschrijvingen opgenomen)

WBooks – Nederlandse editie

Splendour of the Burgundian Netherlands: Southern Netherlandish Illuminated Manuscripts in Dutch Collections

This book presents a survey of ninety of the finest and most interesting medieval manuscripts produced in the southern Netherlands – present-day Belgium – which ended up in Dutch public collections at various points in time. This largely unknown cultural heritage is displayed here in a vast panoramic context ranging from the tenth to the mid-sixteenth century. The painted scenes in these handwritten books are not only of a high artistic quality, but also present a richly-textured picture of medieval life. The emphasis is on the role of books in the society of the Middle Ages: they served as expressions of sumptuousness on the part of the aristocracy, as richly-decorated books for church services, and as cherished objects used by affluent burghers for their private devotion. The authors also devote attention to the large-size, superbly-illustrated works of history and literature that were produced under the patronage of the dukes of Burgundy. Other subjects include the Order of the Golden Fleece, the artistic ties between the northern and southern Netherlands, pilgrim badges, and the transition from manuscripts to printed books.

The book contains twenty-four chapters, each one consisting of an introduction to the art-historical and cultural-historical context, followed by discussions of individual manuscripts. These chapters were written by fifteen international specialists in the field of medieval manuscripts and book illumination of the southern Netherlands. In addition, the book contains an introduction on the ways in which these manuscripts ended up in the Netherlands, a technical analysis of a number of manuscripts, and a map accompanied by an account of the rise and unification of the southern Netherlands. At the back of the book, readers will find detailed descriptions of the manuscripts. The entire publication is lavishly illustrated, with some 250 magnificent colour reproductions.

WBooks – Engelse editie